Úvod | Akcie | Verejná sútaž | Fórum | Dodávatelia
Spoločnosť COOP VOZ, a.s. podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž.

Cenové ponuky zasielajte na e-mailovú adresu:
Do predmetu e-mailu napíšte celý názov výberového konania.


Zoznam výberových konaní:

Dodávateľ stavby - Prístavba chlad. skladu (do 31.7.2021)
Osobné ochranné pracovné prostriedky (do 15.11.2020)
Kancelárske potreby (do 30.11.2020)
Fólie (polročné vyhodnotenie ponúk)
Toner do tlačiarní (polročné vyhodnotenie ponúk)
Spoločnosť COOP VOZ, a. s. Trnava vyhlasuje výberové konanie na zhotoviteľa realizácie diela - Prístavba chladiaceho skladu. Predmet výberového konania sa bude realizovať na adrese sídla spoločnosti - Trnava, Trstínska cesta 13.

Výsledkom výberového konania bude uzavretie zmluvy o dielo medzi vyhlasovateľom výberového konania a úspešným záujemcom, ktorej obsahom bude vymedzenie práv a povinností vyhlasovateľa a úspešného záujemcu a úprava obchodných, technických, prevádzkových a ostatných podmienok súvisiacich s prístavbou. Záujemca musí garantovať zabezpečenie kvality realizovaného diela na obdobie minimálne 5 rokov.

Projekt zahŕňa všeobecné stavebné práce:
- búracie práce včítane odvozu a likvidácie odpadu
- montáž oceľovej haly
- prestrešenie
- klampiarske a stolárske práce
- elektroinštalácia
- dažďová kanalizácia
- iné práce

Pri výbere zohľadňujeme nasledovné rámcové kritériá, ktoré prosíme uviesť vo Vašej ponuke:
1. Kvalita dodávok vrátane revíznych správ a certifikátov
2. Kvalita vyhotovenia - životnosť a požiadavky na údržbu, riešenie reklamácií
3. Výhodnosť cenovej ponuky
4. Zabezpečenie prác bez narušenia chodu prevádzky
5. Zabezpečenie vlastnej techniky
6. Doba realizácie - schopnosť plniť zmluvu v časových intervaloch
7. Finančná spoľahlivosť
- Splatnosť ceny projektu 30 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu
- V prípade zálohových platieb poskytnutie 10 % skonto z konečnej ceny projektu
8. Referencie - zoznam minimálne dvoch úspešne zrealizovaných stavebných diel za posledných 5 rokov
9. Predloženie návrhu zmluvy

Vašu ponuku očakávame na adrese:
COOP VOZ, a. s. Trnava
Trstínska cesta 13
917 00 Trnava
príp. na e-mailovej adrese:


Kontaktná osoba:
JUDr. Miriam Bučányová, správa majetku
tel. kontakt:Detailné zadanie a špecifikáciu materiálov je možné stiahnuť tu  
Viac informácií a dokumentov Vám na požiadanie poskytne kontaktná osoba.

Vyhlásenie výberového konania: 1. 7. 2021

Termín pre zaslanie cenovej ponuky poštou alebo cez e-mail je do 31.7.2021 vrátane.


Spoločnosť COOP VOZ, a.s. Trnava vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa osobných ochranných pracovný prostriedkov pre zamestnancov nášho logistického centra.

Pre viac informácií kliknite, prosím, na tento odkaz.

Termín pre doručenie cenovej ponuky je do 15.11.2020 vrátane.

Vašu ponuku očakávame na adrese:

COOP VOZ, a.s.
Trstínska cesta 13
917 00 Trnava


Spoločnosť COOP VOZ, a.s. Trnava vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa kancelárskeho materiálu.

Bližŝie informácie o obsahu výberového konania sú uvedené na tomto odkaze.

Termín zaslania cenovej ponuky 30.11.2020 vrátane.

Vašu ponuku očakávame na adrese:

COOP VOZ, a.s.
Trstínska cesta 13
917 00 Trnava


Obsahom je dodávanie tovaru:

- folia streč.- ručná 7-8mic/50cm
- strojná prieťažná folia MA/12My/500/2000
- prekrývacia folia 1200x1600x0,030mm
- lepiaca páska s potlačou COOP 2F
- lep.páska transparentná 50x66

Podmienka:
Požadovaná splatnosť faktúr do 60 dní od dodania tovaru.

Termín zaslania cenovej ponuky v posledný týždeň polroka.Možnosť zúčastniť sa výberového konania na nákup originál tonerov:

OKI ES4132
OKI ES4131 valec
OKI ES7131dwn
Konica Minolta TN 213K
Konica Minolta TN 213C
Konica Minolta TN 213M
Konica Minolta TN 213Y
HP CE505A
HP CF210A
HP CF211A
HP CF212A
HP CF213A
PRINTRONIX RIBBON CART P7000/8000
PRINTRONIX RIBBON CART P7000/8000 4PACK
Kyocera TK-3190


Podmienky:
Pri toneroch požadujeme uvádzať jeho kapacitu (počet strán na kolko je dimenzovaný pri 5% pokrytí).
Požadovaná splatnosť faktúr do 60 dní od dodania tovaru.

Termín zaslania cenovej ponuky v posledný týždeň polroka.
© 2002-2021, COOP VOZ, a.s.